00635 St Johnís Church, Charlesworth c1912


00635
St John's Church, Charlesworth c1912